O nás

PHSadvokati je spoločné označenie troch zakladajúcich advokátov, ktorí spolupracujú od roku 2017. Vzájomne sa doplňujúca špecializácia tímu PHSadvokati umožňuje poskytovanie právnych služieb tuzemským i zahraničným klientom vo všetkých dôležitých odvetviach práva na vysokej odbornej úrovni. Tím PHSadvokati je pripravený poskytnúť právne poradenstvo tak obchodným spoločnostiam pri komplikovaných obchodných transakciách, ako aj fyzickým osobám pri riešení bežných životných situácií.

Poskytované právne poradenstvo je založené na troch pilieroch, ktoré sú prepojené s iniciálmi priezvisk jednotlivých zakladajúcich advokátov.

Precíznosť – poskytovanie právnych služieb v širokej škále odvetví práva na vysokej odbornej úrovni s dôrazom na prevenciu vzniku následných sporov.

Hodnotovosť – pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta s ohľadom na časovú efektivitu, hospodárnosť a dobré mravy.

Starostlivosť – dbanie na osobitné záujmy klientov, s ohľadom na špecifiká potrieb klienta a promptnosť riešenia životných situácií.

Právne služby

Obchodné spoločnosti

 • zakladanie obchodných spoločností

 • zakladanie organizačných zložiek obchodných spoločností

 • vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach

 • zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností a zmena právnej formy spoločnosti

 • prevody účastí na obchodných spoločnostiach

 • likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek

 • vypracovanie právnych analýz, právny audit obchodných spoločností

 • právna podpora a poradenstvo zahraničným osobám majúcim záujem o podnikanie / podnikajúcim v Slovenskej republike

 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom

zobraziť viac

Rodina

 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým resp. plnoletým deťom

 • právne poradenstvo vo veciach styku rodičov s deťmi

 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou

 • poskytovanie právneho poradenstva pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní

 • poskytovanie právneho poradenstva pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva

 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

zobraziť viac

Samospráva

 • vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv

 • vypracovávanie právnych stanovísk

 • vypracovávanie návrhov všeobecne záväzných nariadení miest a obcí

 • vypracovávaní vzorov rozhodnutí a ďalších právnych aktov vydávaných v rámci výkonu samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy

 • vypracovávanie vnútroorganizačných predpisov miest a obcí

 • vymáhanie pohľadávok miest a obcí

 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

 • v podávaní návrhov na vydanie platobných rozkazov

 • zastupovaní miest a obcí v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy

 • podávanie návrhov na vykonanie exekúcie

 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní

 • vedenie agendy obchodných spoločností s majetkovou účasťou miest a obcí

 • odborná pomoc v rámci priebehu mestských a obecných zastupiteľstiev

zobraziť viac

Urbáre, pozemkové spoločenstvá

 • zmluvná agenda

 • vypracovávanie právnych stanovísk

 • vypracovávanie vzorových dokumentov pozemkových spoločenstiev a ich úprav a doplnení v zmysle zákona

 • vypracovávanie interných predpisov pozemkových spoločenstiev

 • zastupovanie pozemkových spoločenstiev pred súdmi a orgánmi štátnej správy

 • odborná pomoc v rámci priebehu valných zhromaždení

zobraziť viac

Nehnuteľnosti

 • prevody nehnuteľností

 • právna podpora developerských projektov

 • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami

 • katastrálne právo (zápisy stavieb, geometrických plánov a pod.)

 • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)

 • uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam

 • zastupovanie v pozemkovoprávnych sporoch

zobraziť viac

Práca

 • vypracovanie pracovných zmlúv a ostatných vzorových pracovnoprávnych dokumentov

 • vypracovanie právnych analýz

 • poskytovanie právneho poradenstva zamestnávateľom aj zamestnancom

 • zastupovanie v súdnych sporoch

 • právne poradenstvo v oblasti pracovnej diskriminácie

zobraziť viac

Súdne konania

 • zastupovanie klientov v súdnom konaní v sporových a mimo sporových veciach

 • zastupovanie klientov v arbitrážnych konaniach

 • zastupovanie oprávnených v konaní o výkon rozhodnutia

 • zastupovanie povinných v konaní o výkon rozhodnutia ( podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)

 • správa a vymáhanie pohľadávok mimosúdne, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb

zobraziť viac

Trestné právo

 • obhajoba v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom

 • zastupovanie poškodených trestnými činmi a uplatňovanie nárokov na náhradu škody

 • poradenstvo a vypracovanie trestných oznámení a iných podnetov na príslušné orgány, najmä prokuratúru SR

zobraziť viac

Správne právo a daňové právo

 • vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány

 • zastupovanie a poradenstvo pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov

 • vypracovanie podaní za účelom odstránenia prieťahov v konaní a nečinnosti správnych orgánov

 • zastupovanie v daňovom konaní a počas daňových kontrol

 • zabezpečenie odbornej a efektívnej komunikácie s pracovníkmi finančnej správy na všetkých stupňoch

zobraziť viac

Náš tím

Kontakt

Adresa kancelárie

Advokati PHS
Ambra Pietra 10645/17
036 01 Martin

+421 948 881 359

office@advokatiphs.sk

Zobraziť na mape

49.072898, 18.922519

Fakturačné údaje

AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o.
IČO: 50157892

DIČ: 2120189621
IBAN: SK 61 1100 0000 0029 4701 7322

JUDr. Daniela Harkabusová, PhD.
IČO: 42349184

DIČ: 1084016516
IBAN: SK 29 7500 0000 0040 1920 8977

Mgr. Roman Šulhánek
IČO: 42434467

DIČ: 1082798266
IBAN : SK 82 8360 5207 0042 0528 1502

Napíšte nám